• Cehui8.com 测绘地理信息领域专业门户
 • 首页 > 测绘论文 > 基础测绘

  水准记录程序的优化

  2013-07-06 21:38:53 来源: 测绘论坛 作者:
  聊聊

    摘要:
      在水利水电工程中,水准测量是常用的测量工作。PC—E500综合应用及测量常用程序集(SZJL。BAS  III。IV等及等外水准记录程序)解决水准测量外业记录问题,提高测量的工作效益。但实际的应用中本程序存在一些问题,在工作中造成不必要的失误和数据整理计算的麻烦,通过优化水准记录程序,其效果显著。

  关键词:水准测量,可编数据文件

              一,问题的提出及对程序分析

       在实际水准测量工作中,外业记录是较重要的,在PC—E500综合应用及测量常用程序集(SZJL。BAS  III。IV等及等外水准记录程序)中,因存在计算机程序重新启动记录数据丟失,记录转点名或记录数据受数组限制,记录转点名容易无记或记错无法修改,测段记录数据无法整理的问题。通过对PC—E500综合应用及测量常用程序集(SZJL。BAS III。IV等及等外水准记录程序)的分析,在程序中取用测段记录数据组。外业记录中记录转点采用先记录转点名再记录观测数据的顺序,测段记录数据采用测段记录完整后存数。测段记录数据文件无法查阅,整理。因此就必需优化水准记录程序。

              二,水准记录程序的优化及程序清单
                     
      水准记录程序优化中设置测段记录数据文件名同名而不能运行,取消测段记录数据组,用数据文件代替数组。测段记录数据采用测站记录完成后存数,避免记录数据丟失。改变作业顺序采用先记录观测数据再记录转点名顺序,便于作业过程报记转点名,无转点名时程序自动默认为测站数。测站记录数据文件采用可以查阅,整理的可编数据文件,可以进行分段,合并生成新数据文件,可以在程序中直接读取,重新计算,得到只有转点名的测段成果数据文件。测段成果数据输出采用附加测段成果平差后的高程数据格式。
                  数据存储
              140 ON ERROR GOTO 155
              145 CLS :INPUT "Name=";N$:LLL$="S1:"+N$+".JL"
              150 OPEN LLL$ FOR INPUT AS #10:CLOSE #10:GOTO 140
              155 ON ERROR GOTO 0
              160 INPUT "Date=";Y$,"KA=";KA,"KB=";KB:KA1=KA:KB1=KB:F$="W"
              165 ABC=0:MM=10
              170 OPEN LLL$ FOR OUTPUT AS #1
              175 PRINT #1,MM;",";N$;",";Y$;",";DJ$;",";YQ$:MM=MM+2
              180 PRINT 
              #1,MM;",";XC1;",";XC2;",";XC3;",";XC4;",";XC5;",";KA1;",";KB1:MM=MM+2
              185 CLOSE #1
              190 I=0:SA=0:SB=0:H=0
              195 CLS :GOTO 215
              200 OPEN LLL$ FOR APPEND AS #1
              205 PRINT 
              #1,MM;",";SAI;",";SBI;",";ABI;",";ARI;",";BBI;",";BRI:MM=MM+2
              210 CLOSE #1
              215 N=I:I=I+1
              220 CLS :NB$="*"+STR$ (N):PAUSE "("+STR$ N+"----Name=)";:INPUT NB$
              225 IF MID$ (NB$,1,1)<>"*"THEN GOSUB *NA
              230 OPEN LLL$ FOR APPEND AS #1
              235 PRINT #1,MM;",";NB$:MM=MM+2
              240 CLOSE #1
                  数据读取
              1550 *P77:INPUT "(File.DAT----Name?)";N$:LLL$="S1:"+N$+".JL"
              1555 SA=0:SB=0:H=0:I=0:ABC=0
              1560 OPEN LLL$ FOR INPUT AS #10
              1565 INPUT #10,MM,N$,Y$,DJ$,YQ$
              1570 INPUT #10,MM,XC1,XC2,XC3,XC4,XC5,KA1,KB1
              1575 GOTO 1610
              1580 IF EOF (10)THEN END
              1585 INPUT #10,MM,SAI,SBI,ABI,ARI,BBI,BRI
              1590 IF N/2=INT (N/2)THEN KA=KA1:KB=KB1 ELSE KA=KB1:KB=KA1
              1595 HB=ABI-BBI:HR=ARI-BRI-KA+KB
              1600 VH=HB-HR:IF ABS VH>XC5 THEN PRINT "VH>XC5":PRINT "I=";I:END
              1605 H=H+(HB+HR)/2:SA=SA+SAI:SB=SB+SBI:DS=SA-SB:S=SA+SB
              1610 N=I:I=I+1
              1615 INPUT #10,MM,NB$
              1620 IF MID$ (NB$,1,1)<>"*"THEN GOSUB *NA
              1625 GOTO 1580
              1630 END
               
                 数据输出
              4005 *LP:WAIT :PRINT "N        Name     h(m)     s(m)    V    
              HH":U$="&&&&&&&&&"
              4006 OPEN LCG$ FOR INPUT AS #20
              4008 IF EOF (20)THEN END
              4009 INPUT #20,MM,NA0$,NA1$,NA2$,NA3$
              4010 VVV=INT ((VAL NA0$*VV)*10000+0.5)/10000:HH=H0+VAL NA2$+VVV
              4015 PRINT USING U$;NA0$; NA1$; NA2$; NA3$; VVV;  HH
              4012 GOTO408
               
              三,水准记录文件格式及成果数据输出格式
               
                 水准记录文件格式
              10 ,LIN-4,2000.0913,IV,S3
              12 , 100 , 3 , 3 , 10 , 5 , 4787 , 4687
              14 ,IV-29
              16, 40.5 , 40.6 , 639 , 5426 , 731 , 5418
              18 ,* 1
              20, 20.5 , 20.6 , 1398 , 6085 , 2057 , 6845
              22 ,IV-30
              24, 20.6 , 20.8 , 2072 , 6857 , 1508 , 6196
              26 ,* 3
              28, 60.6 , 60.8 , 240 , 4928 , 2637 , 7423
              30 ,* 4
              32, 20.5 , 20.2 , 291 , 5077 , 1999 , 6686
              34 ,* 5
              36, 80.8 , 80.6 , 1147 , 5834 , 54 , 4840
              38 ,* 6
              40, 50.5 , 50.2 , 1888 , 6674 , 1326 , 6014
              42 ,IV-31
               
                成果数据输出格式
              N        Name     h(m)     s(m)       V      HH
              0        IV-71      0        0          0     13.4713 
              3        0+590    -3.9565  300      -0.0003  9.5145 
              4        0+500    -4.7245  390      -0.0004  8.7464 
              5        0+400    -4.1115  490      -0.0005  9.3593 
              6        0+300    -4.2735  590      -0.0006  9.1972 
              7        0+200    -4.412   690      -0.0007  9.0586 
              8        0+100    -3.8935  790      -0.0008  9.577 
              9        0+000    -2.78    890      -0.0009  10.6904 
              10       IV-70    -2.8595  900      -0.001   10.6108 
              11       0+050    -4.11    950      -0.0011  9.3602 
              12       0+150    -4.092   1050     -0.0012  9.3781 
              13       0+250    -4.3855  1150     -0.0013  9.0845 
              14       0+350    -4.115   1250     -0.0014  9.3549 
              15       0+450    -4.3965  1350     -0.0015  9.0733 
              16       0+550    -4.8635  1450     -0.0016  8.6062 
              20       IV-71    0.002    1800     -0.002   13.4713 
               
                   
              四,结论
                  
      各测段记录数据文件可通过分段,合并或对复测段进行记录数据替换整理成一条线路记录数据文件。可以在程序中直接读取,重新计算,得到只有转点名的一条线路成果数据文件,进行成果平差输出。水准记录程序通过优化,在水利水电工程中应用其效果显著,效益明显提高。

    声明①:文章部分内容来源互联网,如有侵权请联系删除,邮箱 cehui8@qq.com

    声明②:中测网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

    加群提示:我们创建了全国32个省份的地方测绘群,旨在打造本地测绘同行交流圈,有需要请联系管理员测小量(微信 cexiaoliang)进群,一人最多只能进入一个省份群,中介人员勿扰

  返回顶部